Nahoru!

ČAS SVĚTA

Svět, jak ho známe, je zřejmě dost starý. Odhaduje se na stovky tisíc let. Jeho rozloha a vesmírné zařazení je tajemnou otázkou, která trápí astrology a astronomy dodnes. Víme, že se jeho poloha nemění, souhvězdí na nebi jsou stálá. Na jihu světa je teplé přímořské počasí, vysoká vlhkost, v prostředku světa se nachází Soherské království, má skvělé životní podmínky, díky tomu je také často napadáno tvory a mutanty z východu i severu. Na západě země se rozléhá nekonečná poušť, na severu Stolové hory, za nimi nekonečné a hrůzně velké Božské Vrchy. Na východě země se rozkládá hustý prales. Není nikoho, kdo by překročil tyto přirozené překážky na všech světových stranách. Vypadá to, že nám bohové vyčlenili naši půdu, dost velkou a rozmanitou, aby tady klíčily všechny životní formy i mocenské boje rostoucích a zanikajících civilizací.


Co se časového chápání týče, ve světě se střídá den a noc, měsíce, roční období i mimořádné přírodní úkazy. Jednou za pár let přichází Rudá noc (Svět zahalí písečná bouře natolik obrovská, že její dopady jsou viditelné ve všech částech světa. Bouře působí hlavně ve vyšších atmosférických vrstvách, to má přímý dopad na život – říká se tomu Rudá noc. Na několik dnů jakoby ani nevycházelo slunce, tma je až rudá a pověrčivé rasy v tuto dobu neopouští stavení, natož města.), jednou za tři roky Modrovod (vody ve středozemí září, stejně tak Skleněné moře na jihu), každoročně Skony Hvězd či svátek Sestoupení světla (příchod OLIRU).


Svět je stár, avšak jeho obyvatelé jsou zde teprve chvíli, asi 12 000 let. Od té doby se toho mnoho stalo, a jelikož civilizace přežila nejvíce v Soheru, celosvětově se užívá soherského kalendáře i dělení věků. Věků bylo podle Soherských pamětí sedm a myslí se jimi věky elfů, vampírů, lidstva a ostatních inteligentních plodných ras, které si rozdělily a opanovaly zemi.

 

 

ČASOVÉ ROZDĚLENÍ:


Věk temnoty: (PRÁZDNOVĚK) 
Doba od stvoření světa po počátky osidlování země inteligentními rasami. Z věku temna nemáme skoro žádné informace či nálezy. Většina materiálů jsou zkomolené mýty a primitivní tradice.
 

1. věk: (RUTONSKÝ STAROVĚK) 

trval asi 3000 let
(časové zařazení: asi 12000 let až 9000 let nazpět)

V tomto věku byl svět ovládán nejvyspělejšími rasami – nadbytostmi jako upíři, víly, Rutonští Ornové, draci a jiní. 
Největší dílo doby:  Rutonská říše – starověké velkoměsto Ruton, největší město a nejvyspělejší civilizace všech věků.


2. věk: (VĚK CÍSAŘSKÝ) 

trval asi 2000 let
(časové zařazení: asi 9000 let až 7000 let nazpět)

V tomto věku byly rasy nadbytostí pomalu vytlačovány rychle se množícími lidmi, orky, trpaslíky, míšenci. 
Největší dílo doby: Založení Spáleného království (pravý název proklet a zapomenut), utlačování nadbytostí, vyhlazování, vláda císaře Karudrostenarra, království rostlo díky agresivní a nelítostné taktice – vznik císařství. Dobytí svobodných říší, zničení Rutonu a Rutonské země. Rostoucí odpor a začínající povstání svobodného světa. Na konci 2. věku, roku 718, počátky Soherské říše, formovala se v odboji proti císařství.


3. věk: (SVOBODNÝ VĚK) 

trval asi 1000 let
(časové zařazení: asi 7000 let až 6000 let nazpět)

Největší dílo doby: Ve věku 3., roku 420tém - oficiální založení Soherského královstvíSoherem Miliem, který se stal rovněž prvním „Zlatým“ králem. Roku 790 věku 3., první vzpoury proti zásahům bohů a vyslancům, růst Sasanova kultu od roku 850.


4. věk: (ZLATÝ VĚK) 

trval asi 1800 let
(časové zařazení: asi 5800 let až 4002 let nazpět)

V této době pokračovala dynastie královského rodu Soherů, králové byli dlouhověcí, moudří a dobří. Země vzkvétala, rozmach rytířstva a šlechty. Pohraniční konflikty využili králové k založení žoldáctva a ke stavbě hradů, opevňování a rozvoji měst. Zachovalo se mnoho památek a písemných rukopisů zachycujících prosperující království a šťastný lid. Bohové a vyslanci růstu království značně pomáhali. 

Největší dílo doby:  Připojení dalších částí království, včetně východní říše a Stolových Hor. Soher se rozrostl téměř na dvojnásobek, kolonizace probíhala většinou mírovou cestou, později království takřka všechny své državy ztratilo a jeho rozloha se opět zmenšila.


5. věk: (VĚK ZVRATŮ A TROUFALOSTI) 

trval asi 800 let
(časové zařazení: 4003 let až 3286 let nazpět)

V této době se odehrála mnohá občanská povstání a vzpoury. Dynastie Soherů vymřela, královskou korunu vystřídalo mnoho hlav, úpadek úřadu krále. Mnoho území odpadlo od království a nalezlo zkázu či zapomnění. Další vzpoury proti bohům a králi. Začátek mocenského rozmachu inkvizice, která dostala všechna práva soudu a práva hrdelní. 

Největší zvraty doby: Inkviziční tribunály, mocenské souboje


6. věk: (VĚK VÁLKY) 

trval asi 2000 let
(časové zařazení: 3287 let až 1024 let nazpět)

Věk mnoha událostí. Časté nepokoje na východní hranici vyvrcholily ve Velkou válku s Džunglí. Ta se táhla stovky let, ale království velmi pomohla, sjednotila rozpadající se zemi. Nejeden král padl v poli, na konci věku 6. přichází nová královská dynastie - Mulovci, a ta vládne dodnes 


7. věk: (VĚK NEJISTOTY) 

(časové zařazení: 1023 let nazpět – až podnes)

Věk pomsty dětí GORU, časté nájezdy na jih království, nepokoje, jakoby bohové ztratili část moci, nezapojují se mnoho do vývoje událostí, děti GORU se probouzejí, doba nepokojů a převratných nálezů i vynálezů. 

Největší dílo doby:: Obrovské magické pokroky v Observatoriu Furgu, šance urovnat problémy mezi bohy, vyslanci, králem a lidem.

 

historie